Realizacje

 1. Projekt magazynu spedycji dla POLSER w Siemiatyczach w zakresie zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji wodnych, grzewczych, chłodniczych i wentylacji mechanicznej.
 2. PSS SPOŁEM w Bielsku Podlaskim – projekt sklepu nr 17 w zakresie przyłączy sieci zewnętrznych oraz wewnętrznych instalacji wod-kan, grzewczych, klimatyzacji, wentylacji.
 3. PSS SPOŁEM w Białymstoku – projekt baru KEN w zakresie przyłączy sieci zewnętrznych, wewnętrznych instalacji wod-kan i technologicznych, instalacji c.o. i c.t., klimatyzacji i wentylacji mechanicznej.
 4. Projekt nawadniania murawy i odwodnienia Stadionu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.
 5. Projekt modernizacji stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych
 6. Projekt wymiany centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w gm. Radziłów
 7. Instalacja oddymiania klatki schodowej i instalacji hydrantowej w przedszkolu w Hajnówce
 8. Projekty odwodnienia dróg w Augustowie, gm. Wysokie Mazowieckie, gm. Gródek
 9. Budowadoziemnych sanitarnych instalacji wewnątrzzakładowych w ramach budowy zespołuhal przemysłowo – magazynowo – usługowych PANATTONI Park w Żółtkach, gm.Choroszcz
 10. Rozbudowastacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych – II Etap
 11. Przebudowastadionu miejskiego w Dąbrowie Białostockiej
 12. Budowainstalacji wentylacji mechanicznej w kuchni i stołówce Zespołu Szkół wSuchowoli
 13. Rozbudowai przebudowa budynku Urzędu Gminy Orla oraz budowa szybu windowego wraz zprzebudowa i budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz utwardzeniemterenu w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
 14. Budowadoziemnych sanitarnych instalacji wewnątrzzakładowych w ramach budowy zespołuhal przemysłowo – magazynowo – usługowych PANATTONI Radzymin
 15. Budowakompleksu sportowego z zapleczem sanitarno – szatniowym i elementami małejarchitektury przy szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Czartajewie
 16. Remontbudynku szkoły na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnegowraz z budową przyłącza wodociągowego i doziemnej kanalizacji sanitarnej wCzuprynowie
 17. Budowastacji paliw z budynkiem handlowo – usługowym i wiatą oraz niezbędnąinfrastrukturą techniczną zlokalizowanej przy ul. Sokołowskiej w Tykocinie
 18. Remontbudynku szkoły na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego wChorużowcach
 19. Przebudowabudynku remizy strażackiej na terenie OSP w Krynkach
 20. Rozbudowaskrzyżowania ul. Wł. Raginisa z ul. Św. M. M. Kolbego i drogą wewnętrzną wBiałymstoku wraz z budową i przebudową urządzeń towarzyszącej infrastrukturytechnicznej
 21. Budowaboiska wielofunkcyjnego z elementami małej architektury przy I LiceumOgólnokształcącym w Piszu oraz budowa parkingu naziemnego, wiaty śmietnikowej,piłkochwytów i trybun
 22. Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budową budynku zaplecza sportowo–sanitarnego

Nadzór nad realizowaniem inwestycji m.in.:

 1. Remont, przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku przy ul. Kilińskiego 16 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego; w zakresie instalacje wod-kan, grzewcze, wentylacji, klimatyzacji, przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej
 2. Rozbudowa i przebudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną; w zakresie instalacje wod-kan, grzewcze, wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa
 3. Przebudowa z rozbudową istniejącego Oddziału Psychiatrycznego i zespołu Poradni w celu utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego SP ZOZ w Hajnówce ul. Doc. Adama Dowgirda 9; w zakresie instalacje wod-kan, grzewcze, wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa
 4. "Gastronomik XXI wieku" - przebudowa z rozbudową Budynku centrum Kształcenia Praktycznego nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu; w zakresie instalacje wod-kan, grzewcze, wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa, przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 5. Budynek Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Wróblewskiego 2 w Hajnówce; w zakresie przebudowy instalacji grzewczej
 6. Przebudowa i rozbudowa Tatarskiego Centrum Kultury Islamu w Suchowoli; w zakresie instalacje wod-kan, wentylacyjne
 7. Budynek biurowo – magazynowy Tuplex w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej; w zakresie instalacje wod-kan, grzewcze, wentylacyjne
 8. Adaptacja Zespołu Budynków Szpitalnych Białostockiego Centrum Onkologii; w zakresie instalacje wod-kan, grzewcze, wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa, gazy medyczne, przyłącza do budynku
 9. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa 2 budynków biurowych wraz zpołączeniem funkcjonalno - przestrzennym w Bielsku Podlaskim, ul. Studziwodzka39; w zakresie instalacje wod-kan, grzewcze, wentylacji, klimatyzacji
 10. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej im. ElizyOrzeszkowej w Sobolewie o blok żywieniowo - dydaktyczny, ul. Podlaska 8,15-509Sobolewo; w zakresie instalacje wod-kan, grzewcze,wentylacji, przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 11. Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim; w zakresie instalacje wod-kan, grzewcze, wentylacji
 12. Modernizacja budynku biurowo-socjalnego na terenie Kompanii Piwowarskiej S.A. w Białymstoku przy ul. Dojlidy Fabryczne 28. na części działki nr ewid. 781/12; w zakresie instalacje wod-kan, grzewcze, wentylacji